Data Beschermings Beleid

Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Erik De Ridder, eigenaar van de website “wyns-buedts.be" (https://www.wyns-buedts.be) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met Erik De Ridder via het contactformulier.

Wyns-buedts.be respecteert uw privacy en neemt het beveiligen van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens bij mij veilig zijn volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van deze website is mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd. Wanneer dat wel gebeurt (bijvoorbeeld naam en email adres op het contact formulier), dan is dat vrijwillig. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden overhandigd.

Mag ik u erop attent maken dat het versturen van informatie over het internet altijd veiligheidsrisico's in zich draagt. Absolute zekerheid dat deze data niet voor derden toegankelijk zijn, is niet te geven.

Persoonsgegevens die hier verwerkt worden

Wyns-buedts.be verwerkt je persoonsgegevens doordat u deel uitmaakt van de stamboom van de familie Wyns-Buedts, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Hieronder enkele relevante passages uit de AVG:

 • “(18) Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit. Tot persoonlijke of huishoudelijke activiteiten kunnen behoren het voeren van correspondentie of het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en online-activiteiten in de context van dergelijke activiteiten. Deze verordening geldt wel voor verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de middelen verschaffen voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.”
 • “(27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen. De lidstaten kunnen regels vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van overleden personen.”
 • “(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op historisch onderzoek worden verwerkt, dient deze verordening ook voor verwerking met dat doel te gelden. Dit dient ook historisch onderzoek en onderzoek voor genealogische doeleinden te omvatten, met dien verstande dat deze verordening niet van toepassing mag zijn op overleden personen.”

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens (van levende personen) die verwerkt worden (niet openbaar) ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en/of plaats
 • Huwelijksdatum en/of plaats
 • Gegevens ouders, partner en kinderen (relatieverbanden)
 • Foto (enkel wanneer het een foto samen met een overleden persoon betreft)

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden voor andere doeleinden (bijvoorbeeld gebruik contactformulier of registratie gebruikersaccount):

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht bij registratie nieuwe gebruiker / contactformulier)
 • Webpagina (niet verplicht bij registratie nieuwe gebruiker / contactformulier)
 • Adresgegevens / NAW (niet verplicht bij registratie nieuwe gebruiker / contactformulier)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die hier verwerkt worden

Wyns-buedts.be maakt geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar worden enkel gebruikt ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden en zijn niet openbaar toegankelijk.

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies vervullen een belangrijke rol voor het juiste gebruik van deze website. Cookies zijn kleine tekst bestanden die op de computer worden bewaard door uw browser.

De meeste cookies die hier gebruikt worden, zijn "sessie cookies". Zij verdwijnen weer als u uw computer afsluit. Andere cookies blijven bewaard op uw apparaat tot u ze zelf verwijdert. Deze cookies zorgen voor herkenning als u wyns-buedts.be weer bezoekt en herstellen een aantal van uw voorkeuren (zoals de taal van uw voorkeur).

U kunt de instelling van uw browser veranderen zodat u steeds geïnformeerd wordt over de instelling van uw cookies en ze slechts toestaan in bepaalde situaties. Ze helemaal uitzetten zal de werking van deze website beperken.

Server log bestanden

De provider van deze pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in server log bestanden, die uw browser doorstuurt. Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Operatie systeem
 • Verwijzers URL
 • Host naam van de binnenkomende computer
 • IP adres (anoniem)
 • Tijd van de aanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. Ik behoud het recht voor om deze gegevens achteraf te checken, als blijkt dat er aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Contact formulier

Als u inlichtingen verstrekt via het contactformulier, zullen de gegevens van het vragenformulier, inclusief de details die u daar heeft verstrekt, opgeslagen worden om het verzoek af te handelen en om u vervolgens vragen te kunnen stellen. Natuurlijk geef ik die gegevens niet door aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Wyns-buedts.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Historisch onderzoek en onderzoek voor genealogische doeleinden
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U te kunnen e-mailen of bellen ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wyns-buedts.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Ik wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: http://www.privacycommission.be/ of via email: commission@privacycommission.be.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Wyns-buedts.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Om veiligheids- en privacy redenen zijn persoonsgegevens van personen die worden geacht te leven niet openbaar. Persoonsgegevens van levende personen zijn ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden vooralsnog alleen zichtbaar voor Erik De Ridder. Geregistreerde directe familieleden van deze website (directe familieleden betreffen personen die aanwezig zijn in de stamboom en afstammen van Victor en Bertha Wyns-Buedts) krijgen mogelijk op een later tijdstip toegang tot deze persoonsgegevens zodra daarvoor toestemming is verkregen van de personen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erik De Ridder via het contactformulier.

Op elk moment heeft u het recht om informatie op te vragen van de persoonlijk gegevens die door ons bewaard worden, hun oorsprong en de reden van gebruik of overdracht, alsook het recht tot correctie, blokkeren of vernietigen van deze gegevens. Voor het verkrijgen van informatie over uw persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.